Souhlas se zpracováním osobních údajů

a poučení subjektu údajů

 

 

uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek společnosti

 

ALPO spol. s r.o., se sídlem: Polská 44, 120 00 Praha 2, zastoupené Lenkou Albertinovou, jednatelkou zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vložka 6775, IČ 44269358, DIČ CZ44269358,

dále jen „Správce“

 

1) Osobní údaje, které budou zpracovány:

a) jméno a příjmení,

b) IČO / DIČ,

c) poštovní adresa,

e) emailová adresa,

f) telefonický kontakt,

g) číslo bankovního účtu, (jen u podnikatele)

h) objednané zboží nebo služba

ch) jeho cena

 

Předmětem zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení.

 

2) Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací a k marketingovým a obchodním účelům. Smlouva nemusí být uzavřena pouze písemně, ale může jít i o vztah založený ústní smlouvou. Musíme zpracovávat smluvní osobní údaje, abychom mohli dostát závazkům ze smluv a abychom mohli vykonávat práva z těchto smluv a plnit právní povinnosti s tím související. Osobní údaje můžeme zpracovávat i před uzavřením smlouvy, a to proto, aby smlouva byla řádně uzavřena. Jestliže nedojde k uzavření smlouvy pro nedosažení dohody nebo z jiného důvodu, budou osobní údaje nevratně smazány. Osobní údaje zpracováváme (uchováváme) po takovou dobu, po kterou mohou být po právní stránce podstatné pro realizaci předmětného smluvního vztahu, tzn. do uplynutí promlčecích, prekluzivních, reklamačních, a jiných obdobných lhůt stanovených právními předpisy nebo ujednáními smluvních stran, a to do uplynutí poslední z těchto lhůt; v konkrétním případě závisí lhůta na posouzení předmětného smluvního vztahu. Osobní údaje zpracováváme k marketingovým a obchodním účelům, abychom své zákazníky a další osoby, u kterých lze předpokládat zájem, informovali o naší nabídce a novinkách formou zasílání obchodních sdělení a abychom se u našich zákazníků a dalších osob, u kterých lze předpokládat zájem, v individuálně posuzovaných případech telefonicky, emailem nebo jiným obdobným způsobem informovali na jejich zájem o naši nabídku. Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s nabídkou nebo jinými obchodními sděleními zpracováváme jen tehdy, existuje-li rozumný předpoklad, že máte o naši nabídku zájem; to lze předpokládat zejména tehdy, jste-li nebo byli-li jste našimi zákazníky. Respektujeme pravidlo, že využít Vaši emailovou adresu k zasílání obchodních sdělení je možné, jen jestliže jste nám ji sdělili jako náš zákazník nebo jestliže jste nám k využití své emailové adresy k tomuto účelu dali souhlas. Souhlas můžete kdykoli odvolat. V každém emailovém obchodním sdělení dáváme možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení formou elektronické odhlášky identifikační a kontaktní osobní údaje (jméno a příjmení, fyzická adresa, emailová adresa, telefonní spojení apod.);

Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy na využití údajů k marketingovým a obchodním účelům v zájmu udržování a rozvoje obchodních kontaktů a obchodní činnosti vůbec. Máte možnost vznést námitky ke zpracovávání Vašich osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům. Vznesete-li námitky proti využití osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, bez dalšího zastavíme další zpracovávání k těmto účelům. Máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli. V kladném případě máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a na informace o podrobnostech zpracovávání a zdrojích osobních údajů. Jestliže jste nám poskytli osobní údaje na základě svého souhlasu nebo v souvislosti s plněním smluvních závazků, máte právo je obdržet v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje; to se týká též doplnění neúplných osobních údajů. Požadujete-li místo výmazu osobních údajů pouze omezení jejich zpracovávání, tzn. osobní údaje budou pouze uloženy a jiným způsobem nebudou – bez Vašeho souhlasu – zpracovávány. Svá práva jste oprávněni uplatnit jakoukoli formou, která srozumitelně zprostředkuje obsah Vaší žádosti, oznámení nebo námitek, zejména pak elektronickou formou. Požádáte-li nás o přijetí určitého opatření, poskytneme Vám informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti; tuto lhůtu je možné v nezbytných případech prodloužit až o dva měsíce, o čemž musíte být včas informováni. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Nebyl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, pověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů výše uvedeného zpracovatele ve smyslu GDPR. Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

V Praze dne 25.5.2018

 

ALPO spol. s r.o., Polská 44, 120 00 Praha 2

 

zpět

 


  ALPO COPYRIGHT ®